• 1. Definities

  Algemene Voorwaarden:
  Rechten en plichten die in deze tekst leidend zijn over en weer geldend tussen ondernemer en consument;

  Ondernemer:
  de natuurlijke persoon die producten op een digitale wijze op afstand aanbiedt aan de consument;

  Consument:
  de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Deze natuurlijk persoon handelt niet in producten die bij deze aanbiedende ondernemer worden aangeschaft;

  Duurzame gegevensdrager:
  elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

  Herroeping:
  Tijdens de bedenktijd van 14 dagen de koop op afstand terugdraaien.

  Overeenkomst op afstand:
  een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 • 2. Identiteit van de ondernemer

  Map your skin
  Vestigingsadres: Oude Kraan 72
  Postcode: 6811 LL
  Plaats: Arnhem
  Telefoonnummer: 06 209 022 537
  E-mailadres: hello@skingourmet.eu
  KvK: 78554888
  Btw: NL861448145B01
  IBAN: NL29RABO 0357 58 37 28

 • 3. Toepasselijkheid

  3.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  3.2: Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal beschikbaar gesteld op onderhavige webshop van de ondernemer.
  3.3: De wijze waarop de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar wordt gesteld is door deze enerzijds digitaal aan te bieden op de webshop en anderzijds door de mogelijkheid te bieden aan de consument om de tekst van de algemene voorwaarden op te slaan op consument zijn of haar elektronische gegevensdrager.
  3.4: Ook bij aanschaf van een of meerdere van de producten van ondernemer, ontvangt de consument bij de orderbevestiging van de bestelling nogmaals de tekst van de algemene voorwaarden via de mail.
  3.5: Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 • 4. Het aanbod

  4.1: Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de inhoud van het product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  4.2: Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  4.3: Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 • 5. De overeenkomst

  5.1: De overeenkomst komt tot stand op het moment de consument het aanbod heeft aanvaard. De voorwaarden en de prijzen die hangen aan het aanbod zijn duidelijk omschreven en de consument heeft alle informatie tot zich kunnen nemen om tot weloverwogen keuze te komen voor het aanvaarden van het aanbod.
  5.2: Het aanbod geschiedt langs elektronische weg, althans via de webshop, en de bevestiging van de aankoop c.q. overeenkomst zal via elektronische mail de consument onverwijld bereiken na het aanvaarden van het aanbod.
  5.3: De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  5.4: De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meedelen dat:
   1)   De contactgegevens van de ondernemer waar de consument met eventuele klachten terecht kan;
   2)    De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, en een duidelijke beschrijving wanneer een consument is uitgesloten van het herroepingsrecht;
   3)    Het herroepingsformulier met daarin voorgaande beschreven informatie;

 • 6. Herroepingsrecht

  6.1: De consument heeft een bedenktijd om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  6:2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat de consument het product heeft ontvangen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen, of:
   a.   als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De aanbiedende rechtspersoon mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
   b.   als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   c.   bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  6.3: Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de ondernemer via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

 • 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

  7.1: Alle producten op de webshop van ondernemer zijn verpakt middels een seal. Op het moment dat de consument de seal van het product verwijdert dan heeft de consument niet meer het recht om het product te herroepen.
  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
  De consument mag het product in zoverre alleen uitpakken en bekijken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Als de verpakking zodanig is geopend dat het product of de substantie niet meer beschermd is, kan het product niet meer geretourneerd worden.
  7.2: De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met product die verder gaat dan toegestaan volgens 7.1.

 • 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

  8.1: De consument dient binnen 14 dagen melding te maken aan ondernemer dat consument zicht beroept op het herroepingsrecht (artikel 6). Vervolgens nadat de melding is ontvangen en bevestigd door de ondernemer heeft de consument nog eens 14 dagen om het product te retourneren.
  8.2: De consument voldoet ook aan de termijn van retourneren als door middel van pakketpost het product later door de ondernemer is ontvangen, mits de consument kan aantonen dat dit de verantwoordelijkheid is geweest van de pakketdienst.
  8.3: De ondernemer betaalt alleen de kosten voor de standaard leveringskosten. Dit zijn dezelfde kosten die de ondernemer heeft betaald om de consument het product te verzenden. Indien de consument kiest voor een duurdere bezorgingsmethode dan komt dit voor de rekening van de consument.
  8:4: De ondernemer betaalt niet de terugzendkosten wanneer de consument een deel van de bestelde producten retourneert. Bij het retourneren van de gehele bestelling worden de terugzendkosten wel vergoed.
  8.5: De Ondernemer betaalt de consument de kosten van het product terug binnen 14 dagen nadat de consument de koop ongedaan heeft gemaakt, tenzij:
   a.   het product (nog) niet is aangekomen bij het vestigingsadres van de ondernemer, echter als de consument kan aantonen dat het product daadwerkelijk is verzonden dan krijgt de consument alsnog de kosten terugbetaald.
   b.   het product niet meer is voorzien van de seal die standaard om de verpakking heen zit en de voorwaarden volgens 7.1 en 7.2.

  8.6: De kosten en de prijs voor het product worden op dezelfde manier terugbetaald als de manier waarop de consument voor het product heeft betaald. Dit is veelal via elektronische manier, aangezien de webshop van ondernemer voorziet in een digitale betalingsmogelijkheid.

 • 9. Verplichtingen ondernemer bij herroeping

  9.1: De ondernemer informeert de consument op duidelijke wijze de rechten en plichten van zowel de ondernemer als van de consument inzake het gehele herroepingsproces.
  9.2: Bij ontvangst van het herroepingsformulier of wanneer de consument op een andere wijze duidelijk maakt dat de consument zijn herroepingsrecht wil inroepen, dan stuurt de ondernemer bij ontvangst van deze melding zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.
  9.3: De ondernemer betaalt de kosten van de aanschaf van het product, althans de terugzendkosten als de consument voldoet aan haar verplichtingen volgens artikel 8.

 • 10. De prijs

  Alle prijzen van de producten van ondernemer die staan op de webshop zijn inclusief BTW en bij het overzicht wanneer de consument tot betalen overgaat ziet de consument de gehele prijs staan; zoals leveringskosten en eventuele andere kosten.

 • 11. Nakoming overeenkomst en garantie

  11.1: De ondernemer garandeert een correcte en volledige informatiegarantie, aldus de in het aanbod vermelde specificaties van het product zijn correct, volledig en waarheidsgetrouw. Het product voldoet aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bij de totstandkoming van de overeenkomst de thans geldende wettelijke bepalingen.
  11.2: Op de producten staat de houdbaarheidsdatum van het product. Ondernemer garandeert extra garantie, enkel als de consument dit duidelijk terug kan lezen bij de aanschaf van een product.
  11.3: Een door de ondernemer of diens leverancier verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan laten gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 • 12. Levering en uitvoering overeenkomst

  12.1: De ondernemer zal zorgvuldig omgaan met het in ontvangst nemen van de bestellingen teneinde de uitvoering van bestellingen van producten te garanderen.
  12.2: De consument dient het correcte leverings- en/of factuuradres aan de ondernemer kenbaar te maken voor de correcte levering van het product en uitvoering van de overeenkomst.
  12.3: De ondernemer zal met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen de geaccepteerde bestellingen leveren aan de consument, tenzij er een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, dan informeert de ondernemer de consument hierover binnen de 30 dagen die voor de levering staat.
  12.4: Indien er niet wordt geleverd binnen het gestelde termijn, dan mag de consument de koop op afstand zonder voorwaarden ontbinden.
  12.5: Indien de consument de koop ontbindt volgens 12.4 dan betaalt de ondernemer het overgemaakte bedrag voor desbetreffende bestelling terug, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangt mededeling van de consument om de koop op afstand te ontbinden.
  12.6: Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • 13. Betaling

  13.1: Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat de ondernemer de betaling heeft ontvangen.
  13.2: Wijze van betaling is afhankelijk van de mogelijkheden die ondernemer aanbiedt op de webshop.

 • 14. Klachtenregeling

  14.1: De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  14.2: Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
  14.3: Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  14.4: De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 • 15. Geschillen

  15.1: Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  15.2: Ondernemer en consument zullen zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, alvorens een beroep op de rechter te doen.
  15.3 Alle geschillen, welke niet onderling tussen de ondernemer en de consument zijn beslecht, dienen te allen tijde te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem

 • 16. Eigendom

  De aangeboden producten, Ideeën, of formulieren, dan wel bescheiden en/of diensten, althans alle intellectuele eigendommen die voortkomen uit de werkzaamheden van de ondernemer of andere vergelijkbare werkzaamheden van de ondernemer, dan wel voortkomen uit de geestesfeer van de ondernemer, behoren tot het eigendom van de ondernemer. Het is de consument en/of derden niet toegestaan om het hiervoor bedoelde - zonder schriftelijke toestemming - van de ondernemer te professioneel te verkopen, bewerken, beheren, verveelvoudigen, of verspreiden, althans enige vorm van reproductie, dan wel deze hiervoor geschikt te maken. De consument verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die nader worden toegekend door ondernemer.

SCROLL UP